ForteGames.com
http://fortegames.com/forum/

Правила
http://fortegames.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=6
Страница 1 от 7

Автор:  admin [ Нед Авг 06, 2006 12:29 ]
Заглавие:  Правила

Правила на играта
Играчите застават така, че партньорите да се окажат един срещу друг.
Играта протича на четири етапа:

1. Раздаване
Раздаващият, ако желае, разбърква добре картите и подава на седящия от лявата му страна да цепи. По посока обратна на часовниковата стрелка на всеки играч се раздават първо по 3, а след това по още 2 карти. Така всеки от играчите държи в ръцете си по 5 карти.
2.Наддаване
Целта на наддаването е да се определи вариант на играта, който ще се играе. Вариантите са следните:
2.1. Игра в козов цвят
При козова игра един от цветовете (боите) се определя за доминиращ (коз), а останалите са равноправни. Силата на картите от козовия цвят е както следва (в низходящ ред): J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. В останалите цветове силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7. Карта от козовия цвят доминира над всяка карта от друг цвят независимо от силата.
2.2. Игра "Без коз"
При игра "Без коз" няма доминиращ цвят. Силата на картите е: A; 10; K; Q; J; 9; 8; 7, независимо от цвета.
2.3. Игра "Всичко коз"
При тази игра всички цветове са козови т. е. силата им е: J; 9; A; 10; K; Q; 8; 7. Отново няма доминиращ цвят.
Наддаването протича по следния начин: Пръв обявява играчът в дясно от раздаващия. Той предлага един от вариантите на игра т.е. избира козов цвят или игра на "Без коз" или "Всичко коз". Ако не може да предложи вариант на игра обявява "пас". Следващият играч може да предложи по-висок вариант или "пас". Силата на вариантите е следната: Най-ниският вариант е спатия. Следват каро, купа, пика, "Без коз" и "Всичко коз". Когато последната валидна обява е направена от противников играч може да се обяви "контра". Това означава, че играчът който я обявява възнамерява да победи при избрания от противника вариант на играта. В този случай резултатът се удвоява. В отговор противниковият отбор може да обяви "реконтра". Тогава резултатът се учетворява. Наддаването приключва когато трима поредни играчи обявят "пас". Тогава раздаващият раздава по още 3 карти. След като наддаването приключи, ако не е избран вариант на играта (всички са "пас") картите се събират и следващият подред раздава.
3. Разиграване.
Играта започва седящият в дясно от раздаващия, като поставя една от своите карти на масата (тя определя "исканият" цвят). Всеки следващ играч поставя карта от същия цвят. Взятката (ръката) печели играчът който е поставил най-висока карта (или коз). Играчът, който е спечелил взятката събира картите, прибира ги при себе си (с лицето надолу) и започва следващият кръг, като играе произволна карта и т.н.
3.1. Игра в козов цвят.
В основата на играта е правилото за задължителното отговаряне на цвета и качването в коз. Ако играчът не притежава карта от искания цвят и взятката до момента принадлежи на противника, трябва да играе коз, т. е. да цака. Ако противникът е играл коз (е цакал), той трябва да даде по-висок (да надцака). В случай че няма по-висок коз , може да изиграе произволна карта.
3.2.Игра "Без коз"
Играе се както на игра в коз, но липсва козов цвят и единственото задължително условие е отговарянето в цвета.
3.3. Игра "Всичко коз"
За разлика от "Без коз" всички цветове са козови, така че освен отговарянето в цвета е задължително и качването (даване на по-висока от дадените до момента карти от искания цвят) независимо кой печели взятката до момента
4. Резултат
След края на играта всеки отбор преброява точките, които е събрал от взятките си, като за всяка карта записва точки както следва:
Карта Козов цвят Некозов цвят
7 0 0
8 0 0
9 14 0
10 10 10
J 20 2
Q 3 3
K 4 4
A 11 11
табл. 1
След това към получените точки се прибавят точките от премии (виж по-долу). При игра на "Без коз", така получените точки се удвоявят, като единствено не се удвоява премията за капо (валат). Ако отборът, който е обявил варианта на играта е събрал повече точки от противника, то играта се смята за "изкарана". Ако точките са по равно, то играта се смята за "висяща". Ако отбора обявил вида на играта събере по-малко точки от противника, то играта се смята за "вкарана".
Когато играта е изкарана, всеки отбор си записва сумата от точките, които е събрал, като предварително, ги раздели на 10 и закръгли до цяло число.
Когато играта е вкарана, противникът на отбора, обявил вида на играта си записва всички точки (включително тези на противника), разделени на 10 и закръглени.
Ако играта е висяща отборът обявил вида й не записва точките си, а те остават за този, който спечели следващото раздаване. Противникът му си записва своите точки (разделени на 10 и закръглени). Ако и следващото раздаване виси, то точките се натрупват за по-следващото и т. н.
При обявена контра, отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Премията за валат не се удвоява).
При обявена реконтра, отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (премията за валат не се учетворява).
При обявена контра или реконтра, ако играта виси, тогава всички точки (удвоени или учетворени) остават за отбора, спечелил следващото раздаване.
Играта свършва когато някой от отборите събере 151 или повече точки. Ако и двата отбора едновременно преминат тази граница, то печели този от тях, който има повече точки. Ако са по равно, играе се докато някой от отборите поведе.
Изключение представлява правилото "С капо не се излиза". В този случай се изиграва само още едно раздаване (изключва се раздаване, в което всички са обявили пас и раздаване завършило с валат).


Премии
Играч, който притежава следните комбинации от карти и я/ги обяви играейки първата си карта за дадено раздаване (независимо дали картата участва в комбинацията или не), печели за отбора си съответните точки:
Комбинация Анонс Точки
Три поредни карти от един цвят терца 20
Четири поредни карти от един цвят кварта 50
Пет или повече поредни карти от един цвят квинта 100
Четири еднакви карти (10, Q, K, A) каре 100
Четири деветки каре 150
Четири валета (J) каре 200
табл. 2

Подредбата на картите при анонсите е следната: 7; 8; 9; 10; J; Q; K; A.
При игра на "Без коз", играчите нямат право да обявяват притежаваните от тях комбинации. Т.е. не се получават никакви примии освен за капо или последно 10.
Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.
Ако и двата отбора са обявили анонси от поредни карти, премии за тях си записва само отборът, обявил най-висок такъв. При анонси с еднаква дължина, за по-висок се смята този, който завършва с по-висока карта. Ако най-високите анонси от поредни карти на двата отбора са равни, то всички премии за поредни карти отпадат.
Ако и двата отбора са обявили карета, премии за тях си записва само отборът, обявил каре от карти с най-висока точкова стойност (в козов цвят). Виж таблица 1.
Видът на комбинациите се изяснява едва след изиграване на последната карта. Така, ако един играч притежава например J, Q и K пики, обявява "терца" на първата взятка и след последната взятка уточнява например "Терца до поп от пики".
Премия за "белот": Ако някой от играчите притежава Q и К от козов цвят (който и да е цвят при игра на "Всичко коз") и го обяви по време на разиграването, печели за отбора си 20 точки. Обявяването на "белот" става при изиграването на първата от двете карти, ако е спазено някое от следните условия: 1. Като първа изиграна карта на взятката; 2. Отговаряйки на искания цвят. 3. При цакане, надцакване или подцакване при игра на козов цвят.
Премия от 10 точки получава отборът спечелил последната взятка в играта (последно 10). Ако е спечелил всички взятки в играта (така нареченият "валат" или "капо") получава още 90 точки.

Закръглявяне

Общият брой на точките с последното 10 е: 258 (26) на "Всичко коз", 260 (26 след удвоявянето) на "Без коз" и 162 (16) при игра на коз.
* На "Всичко коз" проблем със закръгляването възниква при резултати завършващи на 4. Например: 34 - 224, 164 - 194 (ако в играта има 100 т. премии) и т.н. В този случай нагоре закръглява отборът с по-малко точки. В горните два примера съответно 4 - 22 и 17 - 19
* На "Без коз" проблем със закръглявянето не може да възникне.
* При игра на коз проблем възниква при резултати завършващи на 6. Отново нагоре закръглява отборът събрал по-малко точки. Например: при 56 - 106 се пише 6 - 10, при 6 - 156 се пише 1 - 15 и т.н.

При игра на коз или "Всичко коз" ако и двата отбора имат еднакъв брой точки закръгляме точките които "висят" т.е. закръгляме надолу и пишем точките на отбора който не е обявил играта, а останалите точки "висят" и се печелят от отбора който спечели селдващата игра.

Автор:  belota70 [ Съб Сеп 23, 2006 09:52 ]
Заглавие: 

* На "Без коз" проблем със закръглявянето не може да възникне.
и на колко трябва да се закръгля?

Автор:  belota70 [ Съб Сеп 23, 2006 10:02 ]
Заглавие: 

При обявена контра, отборът, събрал повече точки записва удвоения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Удвоявят се и всички премии, включително премията за валат).
При обявена реконтра, отборът, събрал повече точки записва учетворения резултат за вкарана игра, независимо кой я е обявил (Учетворявят се и всички премии, включително премията за валат).

Защо на практика става противното,контрата отпада при валат и става тема на спор!и гласуване.

Автор:  admin [ Съб Сеп 23, 2006 10:41 ]
Заглавие: 

Правилата тук не са актуализирани. За без коз точките се умножават по две и ако е над 5 се закръглят нагоре

Автор:  belota70 [ Съб Сеп 23, 2006 14:00 ]
Заглавие: 

при тези променени правила знаете ли какво става! при обявена контра от който и да е от двата отбора, губещия се стреми умишлено да стане валат, за да отпадне контрата , а в това има ли смисъл от играта?
А относно без коза много добре знам на колко се закръгля ,но реално във вашата игра се закръгля на 4 ! Обърнете внимание на това-моля! не искам да влизам в излишни спорове.

с уважение: Кирил Христев на 36г

Автор:  hitech [ Чет Яну 10, 2008 16:54 ]
Заглавие: 

1. Раздаване
Раздаващият, ако желае, разбърква добре картите и подава на седящия от лявата му страна да цепи. По посока обратна на часовниковата стрелка на всеки играч се раздават първо по 3, а след това по още 2 карти. Така всеки от играчите държи в ръцете си по 5 карти.
Това правило и по-точно първото изречение от него ме навежда на мисълта, че в играта няма бутон за разбъркване на картите. Имали начин това да се коригира?

Автор:  4i4o.Niki [ Чет Яну 10, 2008 17:08 ]
Заглавие: 

hitech написа:
1. Раздаване
Раздаващият, ако желае, разбърква добре картите и подава на седящия от лявата му страна да цепи. По посока обратна на часовниковата стрелка на всеки играч се раздават първо по 3, а след това по още 2 карти. Така всеки от играчите държи в ръцете си по 5 карти.
Това правило и по-точно първото изречение от него ме навежда на мисълта, че в играта няма бутон за разбъркване на картите. Имали начин това да се коригира?

Тъй като раздаването става по случаен принцип, на практика няма нужда от разбъркване (и в частност бутон, който да прави това).
Чичо Ники

Автор:  shalko [ Сря Сеп 03, 2008 19:46 ]
Заглавие:  Re: Правила

Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.
дали знае на кои свят е админа?

Автор:  VAS [ Сря Сеп 03, 2008 21:01 ]
Заглавие:  Re: Правила

Защо си мислите, че всичко знаете и все вие сте прави???
В сайта не може да има уговорки, приемат се едни правила и се играе по-тях, това, че някой не е чувал за дадено правило не значи, че то не съществува и, че някой географски не е ориентиран.

Автор:  shalko [ Чет Сеп 04, 2008 19:01 ]
Заглавие:  Re: Правила

няма да е зле да вземете да поиграете или да поразпитате за белота тук там.няма място в бг където се играе по тези правила тук в сайта.в 5-6 страни се играе белот и там го няма каре дами да бие 10 или ако имам каре 9 и 50 до поп да трябва да избирам кое да кажа.не ми говори за география а за белот pls.

Автор:  shalko [ Чет Сеп 04, 2008 19:03 ]
Заглавие:  Re: Правила

играе се по правила да но по измислени от ВАС правила

Автор:  VAS [ Чет Сеп 04, 2008 21:49 ]
Заглавие:  Re: Правила

Ти на мене не ми обяснявай аз много добре знам правилата, и не ми вмъквай нови обяснения виж си поста преди коментара и си помисли защо съм ти го написала.
Коментираме именно това изказване.

Автор:  shalko [ Пет Сеп 05, 2008 12:28 ]
Заглавие:  Re: Правила

ти прочела ли си това което си копирала от някъде се чудя? правилата по горе не съответстват с реалността в сайта ти,ама ако играе6е може6е и да забележи6.

Автор:  VAS [ Пет Сеп 05, 2008 13:46 ]
Заглавие:  Re: Правила

shalko написа:
Ако една карта участва едновременно в каре и поредица (терца, кварта, квинта), играчът избира кое от двете да обяви.
дали знае на кои свят е админа?


коментирай ми това твое изказване

Автор:  shalko [ Пет Сеп 05, 2008 18:00 ]
Заглавие:  Re: Правила

имам впредвид че правилата който си копирала не важат за сайта ти.и кажи каде да натисна за разбъркване на картите че от няколко дни търся бутона но не го откривам.пак ли да ти визирам копираните правила?

Страница 1 от 7 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/